Yleistä PROMISE

PROMoting youth Involvement and Social Engagement (PROMISE) on laaja EU-rahoitteinen tutkimushanke, joka toteutetaan 1.5.2016-30.4.2019 välisenä aikana. Hanke kokoaa yhteen 12 yhteistyökumppania (Viro, Suomi, Saksa, Italia, Portugal, Slovakia, Espanja, Venäjä, Kroatia, Iso-Britannia).

Projektin tavoitteet

PROMISE-hankkeen tavoitteena on tarkastella nuorten erilaisia rooleja yhteiskunnan muovaajina – niin historian, nykyhetken kuin tulevaisuuden valossa. Nuorten katsotaan olevan sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen muutoksen etulinjassa, ja nuoriin kytketään samaan aikaan energian ja luovuuden kaltaisia myönteisiä tunnusmerkkejä kuin tulevaisuuden kompleksisia haasteita ja niitä koskevia turhautumisen tendenssejä. PROMISE selvittää nuorten vastauksia näihin haasteisiin etsien ennakkoluulottomia avauksia nuorten tulevaisuuden näkymille ja toimijuuksille.

Two young people looking out to sea

PROMISE tuottaa syvällistä tietoa nuorten kokemuksista, arvoista ja asenteista ympäri Euroopan tarttumalla nuorten sosiaalisen osallisuuden esteiden ja mahdollisuuksien ydinkohtiin.

PROMISE tarkentaa katseensa nuoriin, joilla ajatellaan olevan ristiriitoja erilaisten auktoriteettien ja virallisten normistojen kanssa. PROMISE-hankkeen lähtökohtana on kriittinen näkemys siihen, millä tavoin konfliktit ja niihin liitettävät nuoret nähdään ongelmina. Tällainen ongelmanäkökulma johtaa helposti kielteisiin ja rankaiseviin yhteiskunnallisiin reagointitapoihin, mikä on omiaan vahvistamaan nuorten marginalisaatiota ja leimaamista. Leimojen ja marginalisaation kielteiset seuraukset kaventavat entisestään nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, jättäen syrjään paljon luovaa potentiaalia.

Kvantitatiivisen aineiston turvin tarkastellaan nuorten asenteiden ja käyttäytymisen moninaisuutta Euroopassa, kun taas etnografian ja osallistavien laadullisten menetelmien avulla syvennytään nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen käytäntöihin. PROMISE-hankkeen tavoitteena on löytää ympäri Euroopan innovatiivisia tapoja, joiden avulla nuorille tarjoutuu mahdollisuuksia kertoa elämästään ja muotoilla toiveitaan.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020 (nro 693221). Kolmevuotinen hanke toteutetaan 1.5.2016-30.4.2019 välisenä aikana.

European Commission logo